top of page

• postupne budovať profesionálny volejbalový oddiel personálne na vysokej odbornej úrovni osobností, ktorí budú garantom budúcich a už dnes sa podieľajú na súčasných úspechoch klubu• lojalita, vzájomná úcta, spolupráca a pomoc pri výkone svojich povinností sú dôležitým článkom filozofie oddielu, aby bol dlhodobo úspešný

• neustále vzdelávanie sa na všetkých úrovniach je zárukou úspešného riadenia oddielu

• vybudovať vlastnú metodiku oddielu a trénerom jej realizácie umožniť získavať nové vedomosti potrebné pre moderné riadenie tréningového procesu

• niemenej dôležitá je komunikácia, či spolupráca s partnermi mimo nášho oddielu na úrovni extraligových klubov slovenskej federácie volejbalu, európskej a svetovej volejbalovej federácie, alebo iných subjektov a fyzických osôb v rôznych oblastiach

• korektnú spoluprácu s reklamnými partnermi prezentovať serióznymi jednaniami a transparentnosťou využívania prostriedkov nimi do oddielu vložených

• práca na vysokej profesionálnej úrovni je cesta k rýchlej a dlhotrvajúcej úspešnosti, čo je hlavným predpokladom pri získavaní spolupráce s reklamnými partnermi

• nedostatok kvalitného hráčskeho potenciálu, ktorý by úspešne plnil naše ciele v domácej súťaži prípadne v európskych súťažiach riešiť angažovaním hráčov z iných Slovenských klubov a zahraničia , ktorých účinkovanie v našom oddieli je nielen atraktívne, ale aj dôležité pri zvyšovaní úrovne slovenského volejbalu

• dôležitým článkom našej filozofie je investovať prostriedky reklamných partnerov nielen do exkluzívneho tímu, ktorý je hlavným nositeľom výkonnosti oddielu, ale aj do mladých talentov, ktoré by v budúcnosti nahradili angažovaných cudzích hráčov

• postupne vytvárať domácim hráčom také podmienky, aby nebol z ich strany dôvod k odchodu do iných klubov

• práca s mládežou a jej výchova bude v budúcnosti zohrávať pre oddiel veľmi dôležitú úlohu, pretože dlhodobo udržiavať nastavené výkonostné ciele je ekonomicky veľmi náročné pri zložení družstva, kde sú v prevahe angažovaný hráči z iných oddielov

• dosiahnuté výsledky z minulosti a súčasnosti dokazujú, že práca s mládežou vždy zohrávala v oddieli dôležitú úlohu, preto aj vo svojej histórii patrí k  špičke slovenského mládežníckeho volejbalu

• napriek dlhodobým úspešným výsledkom nie je mládežnícka základňa schopná kvalitatívne doplňovať družstvo mužov, čo viedlo oddiel k zmene filozofie aj v mládežníckom sektore

• vplyvom vývoja súčasnej spoločnosti je ťažké získavať do našich radov mladých adeptov volejbalu z hľadiska kvantity, ktorá je veľmi dôležitá a preto bude nutné dať príležitosť nielen talentom v mieste sídla oddielu, ale aj ostatným z celého Slovenska

• výsledky práce s mládežou vyhodnocovať podľa počtu vychovaných hráčov úspešne zaradených do mužského družstva ďalej vyhodnocovať podľa toho akej širokej skupine mladých ľudí dá oddiel možnosť sa volejbalovo vyžiť vo svojom voľnom čase

• spôsob získavania talentov:

  1. dohody o spolupráci zo základnými školami v regióne sídla oddielu, podporovať ich, materiálne a pomocou odborného poradenstva

  2. dohody o spolupráci s klubmi celého Slovenska ktoré nemajú mužskú zložku a sú zamerané len na výchovu mládeže, podporovať ich odborným poradenstvom a vopred dohodnutými podmienkami o výchovnom za hráča

  3. sledovaním jednotlivcov po celom Slovensku, ktoré neustále vykonávajú v oddieli určení odborníci prípadne iní, ktorí spolupracujú s oddielom na základe dohody.Výkonný výbor TJ Spartak VKP Myjava

 FILOZOFIA KLUBU

bottom of page